اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
بیمه باربری شرایط A,B,C
بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع بيمه خسارت هاي وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل جبران مي شود. با توجه به اينکه افراد ذينفع در معاملات بين المللي (خريدار، فروشنده، بانک و شرکت هاي حمل و نقل) مليت های مختلفي دارند و در هر کشور ، قوانين و مقررات خاصي حاکم است ، براي هماهنگي بيشتر در اکثر کشورهاي دنيا از شرايط يکساني براي ارائه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شود.

شرایط  A

خطرهاي بيمه شده: در اين نوع بيمه كليه خطرها به جز استثنائات ذكر شده در شرط مذكور تحت پوشش قرار مي گيرند.
استثنائات:
1- موارد استثناء در شرايط C , B :
 • تلف، آسيب و يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار.
 • نشست و ريزش عادي، كسر عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل (بسته بندي) مندرج شامل بار چيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي‎شود. به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.
 • تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرهاي بيمه شده صورت پذيرد. (به استثناء هزينه هاي قابل پرداخت در خسارت همگاني).
 • تلف، ‌آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران و اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي و يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف آنها.
 • آسيب و تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قستمي از آن توام با سوء نيت از طرف هركس.
 • تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست، تركيب هسته اي و يا واكنش مشابه ديگري كه با نيرو و يا ماده راديواكتيو عمل نمايد.
اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد ذيل را پوشش نمي دهد.
 • آسيب يا هزينه هاي ناشي از عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي.
 • نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اين كه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.
 • بيمه گر از هرگونه نقض تعهدات ضمني مربوط به عدم قابليت دريانوردي كشتي و نامناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد، مگر اينكه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين موضوعي اطلاع داشته باشند.
 • از بين رفتن كالا، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد و خوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم.
 • توقيف، ضبط، مصادره، تصرف،‌يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها و خسارت هاي ناشي از مين، اژدر و بمب هاي متروكه يا ساير سلاح هاي جنگي به جاي مانده و متروكه.
 • آسيب يا هزينه هاي ناشي از عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري از ورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيري هاي كارگري، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي شركت مي‌كنند.
 • اعتصاب، تعطيلي محل كار، درگيري هاي كارگري، آشوب ها و يا اغتشاشات داخلي، عمل هر تروريست يا هر شخصي با انگيزه سياسي.
2- موارد استثناء در شرايط A :
 • كليه موارد ذكر شده در استثناء شرايط C , B به جز آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه يا قسمتي از آن توأم با سوء نيت از طرف هر كس، موارد استثناء شرايط A را تشكيل مي دهند.
شرایط  B
خطرهاي بيمه شده: كليه خطرهاي بيمه شده در شرايط C و همچنين خطرهاي زير، در شرايط B تحت پوشش قرار مي گيرند:
زلزله، آتش فشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي، ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، وسيله كانتينر يا انبار كالا، تلف كلي هر بسته كامل از كالا حين بارگيري يا تخليه از كشتي يا شناور. همچنين خطرهاي اضافي دزدي، دله دزدي، پارگي، قلابزدگي، آبديدگي، روغن زدگي، شكست، ريزش و خسارت ناشي از كالاهاي ديگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد يا مبلغي به عنوان فرانشيز تحت پوشش بيمه مي‎باشد.
 
شرایط  C
خطرهاي بيمه شده: آتش سوزي، انفجار،‌به گل نشستن و زمينگير شدن، غرق، واژگوني كشتي يا شناور، واژگوني يا از راه از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني، تخليه كالا در بندر اضطراري، تصادم يا برخورد كشتي يا شناور با هر وسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي به جز آب، تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كشتي در اثر فداكردن كالا در جريان خسارت عمومي،‌ به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي، سهم الشراكه بيمه گذار از زيان همگاني و هزينه هاي نجات (SALVAGE) و تحقق شرط مسئوليت مشترك در تصادم.
بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي

شركت ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي براساس قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه، موظفند محمولاتي را كه توسط ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار مي گردد، صحيح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پيشرفت روزافزون صنعت و تكنولوژي در عصر حاضر و افزايش ارزش كالا، مسئوليت شركت هاي حمل و نقل نيز افزايش يافته است. جبران آثار وقوع خطرهاي متعدد در جاده هاي بين شهري از جمله تصادف، واژگوني، آتش سوزي و … جزء مسئوليت مؤسسات حمل و نقل مي‎باشد. در صورت وقوع هر يك از خطرهاي مذكور، مسئوليت سنگيني ايجاد خواهد شد كه جبران آن براي شركت هاي حمل و نقل به آساني امكان‌پذير نخواهد بود.

با بيمه مسئوليت، شركت ها و مؤسسات حمل و نقل مي توانند، ضمن اعمال دقت و مراقبت هاي لازم، با خاطري آسوده مبادرت به حمل و نقل كالا نموده و مسئوليت ناشي از خسارت هاي وارده به محمولات مورد حمل را كه در اثر خطرهاي بيمه شده حادث شده باشد را به آسيا واگذار نمايند. بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي به صورت قرارداد ساليانه تنظيم مي‎شود و نرخ حق بيمه آن نيز نازل است.