اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
معرفی اعضای هیئت مدیره
آخرین مجمع عمومی انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن در تاریخ 92/11/08 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشگیل شد که اشخاص نامبرده در ذیل به ترتیب برای مدت سه سال انتخاب شدند .
 

آقای علیرضا نخستین مرتضوی – رئیس هیات مدیره

Nokhostin@asia.irca.ir

آقای علی طهماسب میرزا – نائب رئیس هیات مدیره

Tahmasebmirza@asia.irca.ir

آقای علی شریفی – عضو اصلی هیات مدیره

Sharifi@asia.irca.ir

آقای منوچهر آهن خواه – خزانه دار

.......

آقای غلامرضا فرجودی – دبیر انجمن

....